• Valencià
  • Español
Ordenances
Ordenança reguladora de la concessió d'ajornaments i fraccionaments de pagament de tributs i restants ingressos de dret públic.
Ordenança reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Ordenança de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU-Plusvàlues)
Ordenança fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Taxa per l'aprofitament especial o utilització privativa de la via pública amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barraques, espectacles i altres instal·lacions anàlogues
Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al municipi de Foios (mercat setmanal)
Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic mitjançant taules, cadires, tendals i altres elements auxiliars.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de caixers automàtics amb accés des de la via pública
Ordenança general de les normes de funcionament de les borses de treball per a la contractació temporal del personal laboral i funcionari interí de l'ajuntament.
Ordenança Reguladora de Policia i Bon Govern
Reglament del registre general de factures de l'ajuntament de Foios i del punt general d'entrada de factures electròniques
Ordenança reguladora de l'administració electrònica en l'ajuntament de Foios

Formulari de cerca

El Tiempo en Foios
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31